راه اندازی اولین پیج رسمی اینستاگرام

دانشجویان DBA

راه اندازی اولین پیج رسمی اینستاگرام

اولین page

رسمی مشترک instagram

انجمن حسابداری ایران

 انجمن حسابرسی ایران

 راه اندازی شد.
 

آدرس لینک اینستاگرام:

https://instagram.com/iaa.iraua?r=nametag