ماموریت های انجمن، partovi naser

دانشجویان DBA

ماموریت های انجمن، partovi naser

اهم ماموریت های انجمن، (دکتر ناصر پرتوی-partovi naser-naser partovi)
- تشکیل کار گروهای علمی و تخصصی حسابداری
- ارائه خدمات آموزشی ، پژوهشی و تخصصی
- برگزاری همایش های ملی و بین المللی
- ترغیب و تشویق متخصصین ، پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز و ...
انتشار نشریات و کتاب های تخصصی