اخبار انجمن

آدرس شعبه انجمن حسابداری ایران در شهر استانبول ترکیه در مرداد ماه اطلاع رسانی خواهد شد...
برای دیدن کلیپ لطفا کلیک بفرمایید.

رویدادهای مهم

فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 55 پاییز 1401 به چاپ رسید. جهت...
فضلنامه علمی - ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 43 پاییز 1401 به چاپ رسید. جهت...
PDF خبرنامه حسابداری ایران پاییز 98          ...