اخبار انجمن

  انجمن حسابداري ايران بیستمین همایش حسابداری و...
سال 1402 همراه با سلامتی و دلی خوش برای شما باشد.
سرود ملی حسابداری تهیه شده توسط انجمن حسابداری ایران از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد...

رویدادهای مهم

فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 56 زمستان 1401 به چاپ رسید. جهت...
فضلنامه علمی - ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 44 زمستان 1401 به چاپ رسید. جهت...
PDF خبرنامه حسابداری ایران پاییز 98          ...