اخبار انجمن

سازمان سنجش آموزش کشور   مؤسسه آموزش عالی پرندک نزدیکترین دانشگاه به...
جهت مشاهده اطلاعات و ثبت نام کلیک کنید    
جهت مشاهده اطلاعات و ثبت نام کلیک کنید  

رویدادهای مهم

فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 59 پاییز 1402 به چاپ رسید. جهت...
فضلنامه علمی - ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 44 پاییز 1402 به چاپ رسید. جهت...
PDF خبرنامه حسابداری ایران پاییز 98          ...