اخبار انجمن

ادامه فعالیت شعبه انجمن حسابداری ایران در استانبول   ایجاد اعتماد، پایه و اساس شکل...
بدين‌وسيله‌ به ‌اطلاع‌ داوطلبان‌ شركت‌كننده در آزمون...
سازمان سنجش آموزش کشور   مؤسسه آموزش عالی پرندک نزدیکترین دانشگاه به...

رویدادهای مهم

فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 61 بهار 1403 به چاپ رسید. جهت...
فضلنامه علمی - ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 49 بهار 1403 به چاپ رسید. جهت...
PDF خبرنامه حسابداری ایران پاییز 98          ...