تعیین رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده وبازه سهام تعدیل شده براساس ریسک

دانشجویان DBA

پیام خطا

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/iranianaacom/public_html/includes/file.phar.inc).

تعیین رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده وبازه سهام تعدیل شده براساس ریسک

هدف از اين تحقیق، تعیین رابطه بين ارزش افزودة اقتصادي پالايش شده (REVA) و بازده سهام تعديل شده بر اساس ريسک است. جهت نیل به اين هدف، تحقیق حاضر با آزمون یک فرضيه اهم و سه فرضیه اخص انجام شده است. فرضيه اهم به این صورت می¬باشد: بين ارزش افزودة اقتصادي پالايش شده (REVA) و بازده سهام تعديل شده بر اساس ريسک رابطه وجود دارد. و سه فرضیه اخص به این صورت می¬باشد: بين ارزش افزودة اقتصادي پالايش شده (REVA) و بازده سهام تعديل شده بر اساس ريسک کل (RVAR) رابطه وجود دارد. بين ارزش افزودة اقتصادي پالايش شده (REVA) و بازده سهام تعديل شده بر اساس ريسک سيستماتيکRVOL) ) رابطه وجود دارد. بين ارزش افزودة اقتصادي پالايش شده (REVA) و بازده تفاضلي سهام رابطه وجود دارد.این تحقیق براي دوره زمانی 5 ساله، 1384 الی 1388، انجام شده است. آزمون فرضیه‌ها به صورت بررسی سال به سال انجام شده است.
در اين تحقیق براي جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات از روش كتابخانه‌اي- اسنادی استفاده شده است.برای مطالعه ادبیات تحقیق و بررسی پیشینه تحقیق از مطالعه كتابخانه‌اي استفاده شده است. از بانکهای اطلاعاتی و سایتهای اینترنتی اطلاعات مربوط به متغیرها استخراج گردیده است. داده‌هاي مالي مورد نياز با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران، گزارش‌هاي هفتگي، ماهنامه بورس اوراق بهادار و نيز با استفاده از نرم‌افزارهاي تدبيرپرداز، ره‌آورد نوین و صحرا گردآوري شده است.با توجه به اینکه توزیع جامعه آماری نرمال نبود بدین علت براي تجزيه و تحليل آماري داده‌ها و آزمون فرضيه‌هاي تحقیق، از ضريب همبستگي اسپیرمن استفاده شده است که آزمون معادل ناپارامتریک ضریب پیرسون می باشد.
نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماري فرضيه‌هاي تحقیق نشان مي‌دهد كه رابطه معناداری بین ارزش افزودة اقتصادي پالايش شده و بازده سهام تعديل شده بر اساس ريسک کل وجود ندارد. این در حالی است که فقط در سال 1387 بین ارزش افزودة اقتصادي پالايش شده و بازده سهام تعديل شده بر اساس ريسک سيستماتيکرابطه معنی دار وجود دارد.همچنین فقط در سال 1387 بين ارزش افزودة اقتصادي پالايش شده و بازده تفاضلي سهام رابطه معنی داری وجود دارد. برای بقیه سال ها بین ارزش افزودة اقتصادي پالايش شده با بازده سهام تعديل شده بر اساس ريسک سيستماتيک و بازده تفاضلي سهام رابطه معنی داری وجود ندارد.

شماره نشریه: 
4
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: