تعيين نيازها و اولويت هاي آموزشي محتواي دروس حسابداري و ارايه الگويي موثر

دانشجویان DBA

پیام خطا

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/iranianaacom/public_html/includes/file.phar.inc).

تعيين نيازها و اولويت هاي آموزشي محتواي دروس حسابداري و ارايه الگويي موثر

مطالعه، ارزيابي و جهت گيري‌هاي بخش آموزش عالي در چهار برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران( 88-1368) با چالشهاي متعددي از جمله تداوم برنامه ها و شيوه هاي سنتي آموزش، عدم انطباق محتواي درسي رشته هاي مختلف آموزشي با نيازهاي جامعه روبرو بوده است و برنامه هاي در حال اجراي آموزش عالي با وضعيت مطلوب فاصله بسيار دارد و بايد اصلاحاتي در ساختار محتواي دوره، نوع درس ، حجم مطالب و زمان پيش بيني شده با توجه به اصول اعتبار، تعادل، تلفيق و وحدت انجام شود تا آموزش عالي در موقعيت و جايگاه مناسب نظري و عملي قرار گيرد. به همین منظور در اين تحقيق به بررسي و تعيين ديدگاه‌هاي دانشجويان، اساتيد دانشگاه و شاغلين در حرفه نسبت به اولويت گرايش‌هاي تخصصي حسابداري، محتواي دروس تخصصي، ميزان واحدهاي دروس تخصصي مقاطع تحصيلي و مؤثرترين روش تدريس حسابداري به منظور تدوين چارچوبي براي برنامه ريزي رشته تحصيلي حسابداري در مقاطع كارشناسي و تحصيلات تكميلي پرداخته شده است.
در اين تحقيق پيمايشي – توصيفي از طريق استنتاج قياسي براي تنظيم 5 فرضيه و از طريق فرايند استقرايي جهت آزمون فرضيه ها استفاده شده و براي تجزيه و تحليل اختلاف ناشي از ديدگاههاي طيف تئوري و عمل از آزمون آناليز واريانس با استفاده از رويكرد فازي و بمنظور تبيين مدل برنامه ريزي درسي در رشته حسابداري از تحليل عاملي با كمك از داده هاي فازي استفاده گرديده است. نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها نشان مي دهد كه بين ديدگاهها طيف جامعه آماري نسبت به پنج مولفه تحقيق، تفاوت معني داري وجود دارد و نتايج حاصل از تحليل عاملي داده ها بيانگر اين است كه اساتيد دانشگاه گرايش حسابداري مالي، دانشجويان دكتري گرايش حسابداري مديريت و شاغلين در حرفه گرايش حسابرسي را اولين اولويت در راستاي تأمين نيازها جامعه مالي ايران دانسته و در مورد موضوعات جديد حسابداري اساتيد دانشگاه و دانشجويان دكتري درس حسابداري مديريت پيشرفته را اولويت اول قرار داده، اما مديران شاغل در حرفه درس تهيه گزارشهاي مالي و يادداشتهاي توضيحي را اولين اولويت دانسته اند.

شماره نشریه: 
4
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: