بررسی رابطه بين ويژگيهای حاكميت شركتي و مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

پیام خطا

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/iranianaacom/public_html/includes/file.phar.inc).

بررسی رابطه بين ويژگيهای حاكميت شركتي و مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف این تحقيق، بررسي رابطه بين ويژگيهای حاكميت شركتي و مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386-1380 مي باشد. نقش حاكميت شركتي كاهش واگرايي(تضاد) منافع بين سهامداران و مديران است. نمونه اي از انحراف مديريت از منافع سهامداران، مديريت سود از طريق اقلام تعهدي حسابداري است. بنابراین، حاکمیت شرکتی احتمالا منجر به کاهش مدیریت سود می گردد. موضوع رابطه بين ويژگيهاي حاكميت شركتي و مديريت سود در ابتدا توسط بيزلي و دچوو و همكاران مطرح شد و هر دو به طور تجربي نشان دادند كه ويژگيهاي خاصي از حاكميت شركتي با مدیریت سود رابطه دارد. ساير مطالعات تجربي نیز به اين نتيجه دست يافته اند كه بين ویژگیهای حاكميت شركتي و مديريت سود رابطه معني داري وجود دارد(به عنوان مثال، پيسنل و همكاران ، چترو و همكاران .( در اين تحقيق حاكميت شركتي با استفاده از ويژگيهاي تمركز مالكيت، مالكيت نهادي، نفوذ مديرعامل، دوگانگي وظيفه مديرعامل، اندازه هيات مديره، استقلال هيات مديره، اتكاي بر بدهي و مدت زمان تصدي مديرعامل در هيات مديره اندازه گیری می شود و برای اندازه گیری مديريت سود از اقلام تعهدي غير عادي استفاده می¬شود. روش آماري مورد استفاده جهت آزمون فرضيه تحقیق رگرسيون چند متغيره با استفاده از روشهای حداقل مربعات معمولی و حداقل مربعات تعمیم یافته ترکیبی می باشد.
يافته هاي تحقیق نشان مي دهد كه رابطه معنی دار منفی بين مالکیت نهادی و مدیریت سود همچنین بین استقلال هیات مدیره و مدیریت سود وجود دارد. علاوه بر این، رابطه معنی داری بین سایر ویژگیهای حاکمیت شرکتی(تمركز مالكيت، نفوذ مديرعامل، دوگانگي وظيفه مديرعامل، اندازه هيات مديره، اتكاي بر بدهي و مدت زمان تصدي مديرعامل در هيات مديره) و مدیریت سود وجود ندارد.

شماره نشریه: 
4
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: