بررسي کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعيف و نيمه قوي

دانشجویان DBA

بررسي کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعيف و نيمه قوي

تحقیق حاضر با استفاده از بازدهی بازار و بازدهي130 شرکت بورسي از 1384 تا 1388 به بررسی کارائی بورس اوراق بهادار تهران در دو سطح ضعیف و نیمه قوی می‌پردازد. از ترسيم پلات و آزمون همبستگي بازده‌هاي روزانه بازار براي بررسي كارائي ضعيف، و از روش حادثه‌سنجي با تمركز بر اعلام اخبار تعديل سود بيش از 40 درصد براي بررسي كارائي نيمه قوي استفاده شده است. پلات ترسيمي و آزمون همبستگي بازده‌هاي روزانه بازار، بر اساس ضرايب رگرسيوني، دلالت بر ناكارائي بورس تهران در سطح ضعيف دارد. همچنين، رفتار بازده غيرعادي تجمعي بعد از حادثه، بيانگر آن است كه بازار نسبت به اعلام خبر تعديل سود برآوردي با تاخير واكنش نشان مي‌دهد. اما از آنجا كه محدوديت نوسان قيمت برمعاملات سهم شركت‌ها حاكم است، چنين تاخيري در واكنش بازار قابل انتظار است.
تحقیق حاضر از تحقيقات مشابه داخلي متمايز مي‌شود زيرا کارائی بورس اوراق بهادار تهران را به طور همزمان در دور سطح ضعیف و نیمه‌قوی آزمون می‌کند و علاوه بر اين، کارایی در سطح نیمه قوی را با استفاده از اعلام خبر تعديل سود در دو پنجره روزانه و هفتگی بررسی می‌کند.

شماره نشریه: 
12
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: